Phaselis’ilerin Boule ve Demos’u Kolalemis’i Onurlandırıyor

Bilgi

Materyal: Dikdörtgen kaide.
Buluntu Yeri: Tiyatro.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri:  Tetragonal Agora’nın önü
Ölçüler: Yükseklik: 1.38 m ; Derinlik: 0.46 m; Genişlik: 0.54 m; Harf Yüksekliği: 0.025 – 0.030m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: İ.S. 2. yy.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 12.09.2012
Edisyon: Bérard 1892, 443 vd., nr. 93; TAM II 1202.
BibliografyaYrd. Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Metin

Φασηλειτῶν ἡ βουλὴ καὶ
ὁ δῆμος ἐτείμησεν
καὶ ταῖς πένπταις τει[μ]αῖ[ς] [Κ]ολάλη[μι]ν ἑξάκις Φασηλεί-
5 τη[ν ἄν]δρα κ[αλ]ὸν καὶ ἀ[γαθὸν] κα[ὶ τοῦ πρ]ώτου τάγματος
[τῆς πό]λεως, εἰκοσαπρωτε[ύσαν]-
[τ]α μέχρι τέλους, γυμνασιαρχή-
σαντα, γραμματεύσαντα τῆς [βου]-
10 λῆς καὶ πρυτανεύσαντα καὶ [πρεσβεύ]-
[σα]ντα δίς, γενόμενον δὲ καὶ
[ἐ]πιμελητὴν γυμνασιαρ[χίας] καὶ [δη]-
μοσ<ί>ων ἔργων, πάσας τὰς ἀρχὰς
[ἄρξ]αντα φιλοτείμως, ὥ[στε καὶ] 15 καθ᾿ ἑκάστην ἀρχὴν τε[τειμῆσθαι] τὸν Κολάλημιν ὑπὸ τῆς πόλ[εως] καὶ ὑπὸ τῆς γερουσίας, τὸν ἔ[κγο]-
[νον] προγόνων ἐνδόξων καὶ ἐ-
κ τοῦ πρώτου τάγματος τ[ῆς] 20 [πόλεω]ς, ἀρετῆς ἕνεκεν.

Çeviri

Phaselis’lilerin boule ve demos’u iyi ve dürüst insan, kentin önde gelenlerinden, ölümüne kadar eikosaprotos’luk yapmış olan, gymnasiarkhos’luk, boule’nin grammateus’lυğυnυ, prytanlık ve iki kez elçilik yapmış, gymnasiarkhos’luk memuriyetinin ve halka ait işlerin curator’u, yaptığı her iş için kent ve gerusia tarafından onurlandırılacak kadar bütün memuriyetleri onursever bir şekilde yerine getirmiş, ünlü ataların torunu ve kentin önde gelenlerinden VI. Kolalemis’i erdemi dolayısıyla beş onurla onurlandırdı.

 

Yorum

Burada kentin önde gelenlerinden biri olan, kentte pek çok memuriyette bulunmuş VI. Kolalemis’in onurlandırılması söz konusudur.
Str. 3 Bérard: με[γίσ]ταις; Kalinka: πεμ[π]ταις1.
Str. 4 Ἐξακέ[στου], Kalinka; S. Şahin tarafından 1983’de alınan ıstampajda çok açık bir şekilde ἑξάκις Φασηλεί- okunmaktadır. Yerel bir isim olan Kolalemis ismine bugüne kadar sadece Phaselis ve teritoryumunda rastlanmıştır2. Bir yazıtta altıncı kuşağın verilmesi ve altı kuşağın aynı ismi taşıması ilginçtir.
Str. 5 Kalinka bu satırı ἄν]<δ>ρα κ[αλὸ]ν καὶ ἀ[γαθὸν καὶ] olarak tamamlamış, fakat satırın başındaki τη çok açıktır. Keil κ[αλὸ]ν’un başındaki kappayı καί olarak düşünmüştür. Küçük Asya onurlandırmalarında bu formülasyon sıklıkla kullanılmaktadır.
Str. 6 τοῦ πρ]ώτου τάγμ[ατος τῆς] Bérard, Kalinka; fakat satır başındaki κα ıstampajda çok iyi şekilde okunabilmektedir. Bu unvan Kolalemis’in kentin elit sınıfından olduğuna işaret eder. Bubon3 ve Balbura’da4 da bu unvan karşımıza çıkar5.
Str. 7 πό]λεως, εἰκοσαπρωτε[ύσαν, Bérard, Kalinka; fakat 6. satır açık bir şekilde τάγματος ile bitiyor ve 7. satırın başında net olarak okunamasa da τῆς᾿in varlığına dair harf kalıntıları var6.
Str. 10-11 [ἱερα]τεύσαντα, Bérard, Kalinka; ıstampajda çok açık bir şekilde πρυτανεύσαντα okunmaktadır. Prytaneus’lar boule ve ekklesia’da görüşülecek konuları belirleyip, toplantılara yalnızca nitelikli insanların gelmelerini kontrol ederler ve bu kişileri boule’ye taktim ederlerdi. Bunun yanında boule komisyonu olarak tutuklama yetkisine de sahiplerdi.
Str. 11 Kalinka ve Bérard 11. satrın başındaki – – ντα harflerini [πρυτα]|[νεύσα]ντα olarak tamamlamışlardır, fakat biz bir önceki satırda πρυτανεύσαντα’yı okuduğumuz için burada [πρεσβεύ]|[σα]ντα’yı öneriyoruz.
Str. 12-13 γυμνασιαρ. . . . καὶ . |λος τῶν ἔργων, Bérard. Kolalemis burada gymnasiarkhia memuriyeti ve halk ile ilgili işlerin curator’luğunu üstlenmiştir. Bu memuriyet özellikle kentteki yapısal faaliyetlerle ilgilidir. ἐπιμελητὴς δημοσίων ἔργων’un imparatorluğun batı kısmındaki curatores operum publiccorum’u karşıladığı sorusu tartışma konusudur7. Akalissos ve Idebessos’un önde gelen aileleri için yazılmış onur yazıtlarında da bu unvana rastlanmaktadır8.
Str. 14 τελέσ]αντα φιλοτείμως, ὥς, Bérard.
Str. 15-16 αὐ]|τὸν, Bérard.
Str. 17-18 τόν ἐ[κ]|προγόνων, Bérard.

  1. Beşli onurlandırma için krş. TAM II/3 905 V B 3.
  2. Krş. burada Nr. 22, 27, 32, 33, 40 ve TEp. 5
  3. Schindler 1972, 39 nr. 13.
  4. CIG III 4380 e.
  5. Krş. Wörrle 1988, 135.
  6. Bu memuriyet hakkında bkz. Nr. 20 str. 6 için verilen açıklamalar.
  7. Wörrle 1988, 117 vd..
  8. TAM II/3 831; 835; 838.