Phaselis P. Servilius Vatia Tarafından Ele Geçirilir (İ.Ö. 74)

Cicero Verr. II 4. 21.

Navem imperare ex foedere debuisti; remisisti in triennium; militem nullum umquam poposcisti per tot annos. Fecisti item ut praedones solent; qui cum hostes communes sint omnium, tamen aliquos sibi instituunt amicos, quibus non modo parcant verum etiam praeda quos augeant, et eos maxime qui habent oppidum oportuno loco, quo saepe adeundum sit navibus. Phaselis illa, quam cepit P. Servilius, non fuerat urbs antea Cilicum atque praedonum; Lycii illam, Graeci homines, incolebant. Sed quod erat eius modi loco atque ita proiecta in altum ut et exeuntes e Cicilia praedones saepe ad eam necessario devenirent, et, cum se ex hisce locis reciperent, eodem deferrentur, adsciverunt sibi illud oppidum piratae primo commercio, deinde etiam societate.

İttifak antlaşmasına göre (Mamertin’lere) bir gemi tahsis etmelerini emretmeliydin; sen onlara 3 yıl izin verdin. Keza aynı şekilde pek çok yıl onlardan bir asker bile talep etmedin. Sen haydutların yapacağı şeyi yaptın: Gerçi haydutlar herkesin ortak düşmanıdırlar, fakat onlar da, sadece canlarını bağışlamakla kalmayıp ganimetlerden hediye vererek bazı dostlar edinirler. Onların dostu olan bu insanlar genellikle, onların (haydutların) başka çareleri kalmadığı için gemileriyle yanaşmak zorunda kaldıkları uygun durumdaki kentlerde otururlar. P. Servilius’un ele geçirdiği ünlü Phaselis daha önceleri Cilicia’lılar ve deniz korsanlarının bir kenti değildi. Orada Yunan asıllı insanlar olan Lycia’lılar otururdu. Bu yerleşim de böylesi (korsanların tercih edeceği) bir konuma sahipti ve korsanların Cilicia’dan yaptıkları seferler sırasında sık sık zorunlu olarak yanaşacakları ve eğer onlar bizim bölgemizden geri çekiliyorlarsa oraya doğru rotalarını değiştirebilecekleri kadar denize doğru çıkıntı yapıyordu.

Strab. XIV 5. 7

κατὰ δὲ τὰς ἀκρωρείας τοῦ Ταύρου τὸ Ζηνικέτου πειρατήριόν ἐστιν ὁ ῎Ολυμπος ὄρος τε καὶ φρούριον ὁμώνυμον, ἀφ’ οὗ κατοπτεύεται πᾶσα Λυκία καὶ Παμφυλία καὶ Πισιδία καὶ Μιλυάς· ἁλόντος δὲ τοῦ ὄρους [ὑπὸ] τοῦ ᾿Ισαυρικοῦ, ἐνέπρησεν ἑαυτὸν πανοίκιον. τούτου δ’ ἦν καὶ ὁ Κώρυκος καὶ ἡ Φάσηλις καὶ πολλὰ τῶν Παμφύλων χωρία· πάντα δ’ εἷλεν ὁ ᾿Ισαυρικός.

Tauros’un yamaçlarında hem Olympos Dağı hem de aynı adı taşıyan ve buradan bütün Lykia, Pamphylia, Pisidia ve Milyas’ın görülebildiği, Zeniketes’in korsan kalesi bulunmaktadır. Fakat bu dağ Isauricus tarafından ele geçirilince, kendini ailesiyle birlikte ateşe verdi1011. Korykos, Phaselis ve Pamphylia’nın bir çok bölgesi onundu; ama Isauricus hepsini ele geçirdi.

Sall. Hist.  127-137

Itaque Servilius…………………..Fessus in Pamphyliam se receperat. Ad Olympum atque Phaselida.

Böylece Servilius ……. Yorgun argın Pamphylia’ya çekildi. Olympos ve Phaselis’e.

Oros. V 23. 22,

Lyciam et urbes eius obsessas oppressasque cepit. Praeterae Olympum montem pervagatus Phaselim evertit, Corycum diruit.

(Servilius) Lycia’yı ve onun kuşatılmış olan kentlerini ele geçirdi. Ayrıca Olympus Dağı’nı kuşatarak Phaselis’i aldı, Corycus’u yerle bir etti.

Flor. epit. VI. 3.

Interim dum populus Romanus per diversa terrarum districtus est, Cilices invaserat maria sublatisque commerciis, rupto foedere generis humani, sic maria bello quasi tempestate praecluserant. Audaciam perditis furiosisque latronibus dabat inquieta Mithridaticis proeliis Asia, dum sub alieni belli tumultu exterique regis invidia inpune grassantur. Ac primum dum Isidoro contenti proximo mari Cretam inter atque Cyrenas et Achaiam sinumque Maleum, quod a spoliis aureum ipsi vocavere, latrocinabantur. Missusque in eos Publius Servilius, quamvis leves et fugaces myoparonas gravi et Martia classe turbaret, non incruenta victoria superat. Sed nec mari submovisse contentus, validissimas urbes eorum et diutina praeda abundantes, Phaselin et Olympon evertit Isaurosque ipsam arcem Ciliciae, unde conscius sibi magni laboris Isaurici cognomen adamavit.

Bu sırada Roma halkı karalarda pek çok yeri işgal etmişken Cilicia’lılar da denizleri zaptederek, şiddetli bir borana benzeyen bir deniz savaşıyla deniz ticaretini engelleyip dünya barışını kesintiye uğratıyorlardı. Mithridates Savaşları ile birlikte Asia’ya taşınan bu kargaşa ortamı, kendilerinin yer almadıkları bir savaşla yabancı beylere duyulan nefretin yol açtığı karışıklığın kalkanı altında denizlerde hiçbir engelle karşılaşmadan serbestçe dolaşan pervasız ve gözü dönmüş korsanlara cesaret verdi. İlkin liderleri Isodoros’un önderliğinde komşu denizlerde faaliyette bulunarak yağma akınlarını Girit, Cyrenae, Achaea ve Malae Burnu açıklarında gerçekleştirdiler. Korsanlar buralardaki yağmalarında elde ettikleri zenginlikten dolayı bu denizlere “Altınaltın Deniz” adını verdiler. Onların üzerine Publius Servilius yollandı. Servilius, ağır ve iyi donanımlı gemilere sahip olmasına rağmen, onların hafif ve ele geçirilmesi zor gemilerini bozguna uğratarak, çok kanın aktığı bir zafer kazandı. Publius korsanları denizlerden kovmakla yetinmeyip onların, uzun süreli yağmalardan elde edilen ganimetlerle dolu güçlü kaleleri Olympos ve Phaselis’le, oradaki başarısının büyüklüğünden dolayı Isauricus unvanını aldığı, Clicia’nın güçlü kalesi Isauria’yı yerle bir etti.

Eutr. VI. 3.

Εἰς δὲ τὴν Παμφυλίαν Πούβλιος Σερβίλιος ἀφικόμενος Κιλικίαν τε ὑπηγάγετο καὶ Λυκίας τὸ πλεῖστον. Φασήλιδα γὰρ καὶ Ὄλυμπον καὶ Κώρυκον προένειμε Ρωμαίοις· Ἰσαύροις τε ἐπελθὼν ἠνάγκασε τὴν Ρωμαίων δέξασθαι δεσποτείαν. Πρῶτός τε Ρωμαίων τὸν Ταῦρον διῆλθε͵ καὶ͵ ὁδεύσας τὴν ὑπώρειαν͵ ἐπεκλήθη διὰ τὴν νίκην Ἰσαυρικὸς͵ ὡς δυμαχώτατον ἔθνος νενικηκώς.

Ad Ciliciam et Pamphyliam missus est P. Servilius ex consule, vir strenuus. Is Ciliciam subegit, Lyciae urbes clarissimas oppugnavit et cepit, in his Phaselida, Olympum, Corycum Ciliciae. Isauros quoque adgressus in dicionem redegit atque intra triennium bello finem dedit. Primus omnium Romanorum in Tauro iter fecit. Revertens triumphum accepit et nomen Isaurici meruit.

Publius Servilius Pamphylia’ya vardıktan sonra Kilikia’yı ve Lykia’nın pek çok yerini hükmü altına aldı. Phaselis’i, Olympos’u ve de Korykos’u Romalılar’a vakfetti: ve Isauria’ya gelince onları Romalılar’ın hakimiyetini kabul etmeye zorladı. İlk olarak Romalılar’ın Tauros’unu geçti ve dağın eteklerinden gittikten sonra çok çetin savaşan halkı yendiği için, kazandığı zaferden dolayı Isaurikos olarak adlandırıldı.

Güçlü bir adam olan P. Servilius consü’llüğünden sonra Cilicia ve Pamphylia’ya gönderildi. Cilicia’yı fethetti; Lycia’nın en gözde kentlerini kuşattı ve ele geçirdi. Bu kentler arasında Phaselis, Olympus ve Cilicia Corycus’u bulunuyordu. Isauria’lılara da saldırarak bunları da egemenliği altına aldı ve üç yıl içinde savaşı tamamladı. O, bütün Romalılar arasında Tauros’a kadar ilerleyen ilk kişi oldu. Geri döndüğünde ise zafer töreniyle karşılandı ve Isauricus1012 adını aldı.