Kallias Barışı’nda Phaselis Pers ve Yunan İktidar Sahaları Arasındaki Sınırdır

Isok. Paneg. 117 vdd.

οὓς (sc. τοὺς βαρβάρους) ἡμεῖς διαβῆναι τολμήσαντας εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ μεῖζον ἢ προσῆκεν αὐτοῖς φρονήσαντας οὕτω διέθεμεν ὥστε μὴ μόνον παύσασθαι στρατείας ἐφ’ ἡμᾶς ποιουμένους, ἀλλὰ καὶ τὴν αὑτῶν χώραν ἀνέχεσθαι πορθουμένην, καὶ διακοσίαις καὶ χιλίαις ναυσὶν περιπλέοντας εἰς τοσαύτην ταπεινότητα κατεστήσαμεν ὥστε μακρὸν πλοῖον ἐπὶ τάδε Φασήλιδος μὴ καθέλκειν, ἀλλ’ ἡσυχίαν ἄγειν, καὶ τοὺς καιροὺς περιμένειν, ἀλλὰ μὴ τῇ παρούσῃ δυνάμει πιστεύειν.

Europe içlerine yürüme cesaretlerinden ve de kendileriyle çok fazla böbürlenmelerinden dolayı cezalandırdığımız aynı barbarlar, sadece bize karşı yürütülen seferi tamamlayamamaya değil, aynı zamanda kendi ülkelerinin harap edilmesine de katlandılar. Biz onların gücünü öyle azalttık ki, 1200 gemiyle denize açılmalarına rağmen gemilerini Phaselis’in diğer tarafına geçiremedikleri gibi ellerindeki güce güvenmekten ziyade en uygun zamanı beklediler ve sessizce durdular.

Isok. Areop. 80

Οἱ μὲν τοίνυν ῞Ελληνες οὕτως ἐπίστευον τοῖς κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον πολιτευομένοις ὥστε τοὺς πλείστους αὐτῶν ἑκόντας ἐγχειρίσαι τῇ πόλει σφᾶς αὐτούς· οἱ δὲ βάρβαροι τοσοῦτον ἀπεῖχον τοῦ πολυπραγμονεῖν περὶ τῶν ῾Ελληνικῶν πραγμάτων ὥστ’ οὔτε μακροῖς πλοίοις ἐπὶ τάδε Φασήλιδος ἔπλεον οὔτε στρατοπέδοις ἐντὸς ῞Αλυος ποταμοῦ κατέβαινον, ἀλλὰ πολλὴν ἡσυχίαν ἦγον.

Yunanlar bu dönemde politika yapanlara öylesine güveniyorlardı ki, bunlardan pek çoğu kendi rızasıyla kendilerine ait olan şeyleri Atina’nın kullanımına bırakıyordu. Barbarlarsa Yunanlar’ın ticaretine karışmaktan öylesine uzak duruyorlardı ki, ne savaş gemileriyle Phaselis’in öbür tarafına geçiyorlardı, ne de Halys Irmağı’nın diğer tarafındaki orduya doğru yanaşıyorlardı, tersine büyük bir sessizlik içinde bekliyorlardı.

Isok. Paneg. 59

Τὰ τοίνυν πρὸς τοὺς βαρβάρους ὡς ἑκάτεροι προσηνέχθημεν, δηλωτέον· ἔτι γὰρ τοῦτο λοιπόν ἐστιν. ᾿Επὶ μὲν γὰρ τῆς ἡμετέρας δυναστείας οὐκ ἐξῆν αὐτοῖς οὔτ’ἐντὸς ῞Αλυος πεζῷ στρατοπέδῳ καταβαίνειν οὔτε μακροῖς πλοίοις ἐπὶ τάδε πλεῖν Φασήλιδος· ἐπὶ δὲ τῆς Λακεδαιμονίων οὐ μόνον τοῦ πορεύεσθαι καὶ πλεῖν ὅποι βουληθεῖεν ἐξουσίαν ἔλαβον, ἀλλὰ καὶ δεσπόται πολλῶν ῾Ελληνίδων πόλεων κατέστησαν.

Ben yeniden bu iki kentin barbarlar karşısında nasıl küçük düşürüldüğünü ortaya koymalıyım; Gerçi bu artık geçmişte kalmıştır. Zira bizim hakimiyetimiz sırasında, onlara ne Halys’ün diğer tarafındaki yaya birliklerine doğru ilerlemek, ne de Phaselis’in bu tarafında savaş gemileriyle seyahat etmek izinliydi; Lakedaimon’lar döneminde ise sadece oraya ilerlemek ve yelken açmak iznini ele geçirmediler, tersine despotlar pek çok Yunan kentine gelip yerleştiler.

Lykurg. Leokh. 73

καὶ τὸ κεφάλαιον τῆς νίκης, οὐ τὸ ἐν Σαλαμῖνι τρόπαιον ἀγαπήσαντες ἔστησαν, ἀλλ’ ὅρους τοῖς βαρβάροις πήξαντες τοὺς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς ῾Ελλάδος, καὶ τούτους κωλύσαντες ὑπερβαίνειν, συνθήκας ἐποιήσαντο, μακρῷ μὲν πλοίῳ μὴ πλεῖν ἐντὸς Κυανέων καὶ Φασήλιδος, τοὺς δ’ ῞Ελληνας αὐτονόμους εἶναι, μὴ μόνον τοὺς τὴν Εὐρώπην, ἀλλὰ καὶ τοὺς τὴν ᾿Ασίαν κατοικοῦντας.

Zaferin asıl temsilini Salamis’teki zafer anıtını inşa edenler vermediler. Bilakis Yunanistan’ın özgürlüğü için barbarlarla sınır tesis edenler ve bunların aşılmasına mani olanlar, savaş gemisiyle Kyaneai ve Phaselis arasında yolculuk yapılmaması ve sadece Europe’de oturanların değil Asia’da oturan Yunanlar’ın da bağımsız olmaları için antlaşma yapanlar verdiler.

Aristodemos

εὐθὺς ἐστράτευσαν ἐπὶ Κύπρον, στρατηγοῦντος αὐτῶν Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου. ἐνταῦθα λιμῶι συνεσχέθησαν, καὶ Κίμων νοσήσας ἐν Κιτίωι πόλει τῆς Κύπρου τελευτᾶι. οἱ δὲ Πέρσαι ὁρῶντες κεκακωμένους τοὺς ᾿Αθηναίους, περιφρονήσαντες αὐτῶν ἐπῆλθον ταῖς ναυσίν· καὶ ἀγὼν γίνεται κατὰ θάλατταν, ἐν ὧι νικῶσιν ᾿Αθηναῖοι. (2) καὶ στρατηγὸν αἱροῦνται Καλλίαν τὸν ἐπίκλην Λακκόπλουτον, ἐπεὶ θησαυρὸν εὑρὼν ἐν Μαραθῶνι ἀνελόμενος αὐτὸν ἐπλούτησεν. οὗτος ὁ Καλλίας ἐσπείσατο πρὸς ᾿Αρταξέρξην καὶ τοὺς λοιποὺς Πέρσας. ἐγένοντο δὲ αἱ σπονδαὶ ἐπὶ τοῖσδε· ἐφ’ ὧι ἐντὸς Κυανέων καὶ Νέσσου (?) ποταμοῦ καὶ Φασηλίδος, ἥτις ἐστὶν πόλις Παμφυλίας, καὶ Ξελιδονέων μὴ μακροῖς πλοίοις καταπλέωσι Πέρσαι, καὶ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ὁδόν, <ἢ> ἣν ἂν ἵππος ἀνύσηι διωκόμενος, μὴ κατιῶσιν. καὶ σπονδαὶ οὖν ἐγένοντο τοιαῦται.

Miltiades oğlu Kimon onlara önderlik ettiği sırada derhal Kıbrıs’a sefer düzenlediler. Burada açlık çektiler ve Kimon hastalanarak Kıbrıs’ın Kitias kentinde öldü. Persler kötü duruma düşen Atinalılar’ı görünce onları küçümseyerek gemilere saldırdılar: ve Atinalılar’ın galip geldiği savaş denizde yapıldı. (2) Onlar Marathon’da hazineyi bulup, onu ele geçirerek zengin olduğu için Lakkoplotos lakaplı Kallias’ı komutan seçtiler. İşte bu Kallias Artakserkses ve diğer Persler’le antlaşmaya vardı. Mütarekeler şu şekilde gerçekleşti: Buna göre Persler Kyaneai, Nessos Irmağı ve bir Pamphylia kenti olan Phaselis ve de Khelidonia Adaları’nın arasında savaş gemileriyle dalaşmayacaklar ve bir atın yürüyerek tamamlayabileceği üç günlük yol mesafesinin dışına çıkamayacaklar. Ve müzakereler bu şekilde vuku buldu.

Diod. XII 4, 5 vd

διόπερ οἱ περὶ τὸν ᾿Αρτάβαζον καὶ Μεγάβυζον ἔπεμψαν εἰς τὰς ᾿Αθήνας πρεσβευτὰς τοὺς διαλεξομένους περὶ συλλύσεως. ὑπακουσάντων δὲ τῶν ᾿Αθηναίων καὶ πεμψάντων πρέσβεις αὐτοκράτορας, ὧν ἡγεῖτο Καλλίας ὁ ῾Ιππονίκου, ἐγένοντο συνθῆκαι περὶ τῆς εἰρήνης τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ τοῖς συμμάχοις πρὸς τοὺς Πέρσας, ὧν ἐστι τὰ κεφάλαια ταῦτα· αὐτονόμους εἶναι τὰς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ῾Ελληνίδας πόλεις ἁπάσας, τοὺς δὲ τῶν Περσῶν σατράπας μὴ καταβαίνειν ἐπὶ θάλατταν κατωτέρω τριῶν ἡμερῶν ὁδόν, μηδὲ ναῦν μακρὰν πλεῖν ἐντὸς Φασήλιδος καὶ Κυανέων· ταῦτα δὲ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν στρατηγῶν ἐπιτελούντων, μὴ στρατεύειν ᾿Αθηναίους εἰς τὴν χώραν, ἧς βασιλεὺς [᾿Αρταξέρξησ] ἄρχει. συντελεσθεισῶν δὲ τῶν σπονδῶν ᾿Αθηναῖοι τὰς δυνάμεις ἀπήγαγον ἐκ τῆς Κύπρου, λαμπρὰν μὲν νίκην νενικηκότες, ἐπιφανεστάτας δὲ συνθήκας πεποιημένοι. συνέβη δὲ καὶ τὸν Κίμωνα περὶ τὴν Κύπρον διατρίβοντα νόσῳ τελευτῆσαι.

Bundan dolayı Artabazos ve Megabuzos’un yanındakiler arabuluculuk hakkında görüşecek olan elçileri Atina’ya gönderdiler. Atinalılar da (bunları) kabul ettiler ve başlarında Hipponikos oğlu Kallias’ın bulunduğu tam yetkiyle donatılmış elçileri gönderdiler, bundan sonra da Atinalılar ve müttefikleri ile Persler arasında barış hakkında antlaşmalar yapıldı, onların (Atinalılar’ın) asıl amaçları şunlardı: Asia’nın aşağısındaki bütün Yunan kentlerinin özgür olması, Pers satraplarının üç günlük yol mesafesinden daha fazla denize yanaşmaması, Phaselis ve Kyaneai arasında hiçbir savaş gemisinin seyahat etmemesi: kral ve komutanlar, Atinalılar’ın Kral Artakserkses’in hükmettiği ülkeye savaş açmaması için bunları yerine getirdiler. Antlaşmalar tamamen bitince, Atinalılar parlak bir zafer kazanmış olsalar da aşikar olan antlaşmalar yaparak savaş güçlerini Kıbrıs’tan çektiler. Kimon’un da Kıbrıs civarında hastalanarak öldüğü anlaşılır.

Suda

Κίμων͵ Μιλτιάδου͵ ἐπὶ τοὺς σὺν Θεμιστοκλεῖ κατελθόντας βαρβάρους ἐστρατήγησε καὶ πλεύσας εἰς Κύπρον καὶ Παμφυλίαν ἐπολέμησε καὶ ἐπ΄Εὐρυμέδοντι ποταμῷ ναυσὶ καὶ πεζῷ νικᾷ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας. οὗτος ἔταξε καὶ τοὺς ὅρους τοῖς βαρβάροις· ἐκτός τε γὰρ Κυανέων καὶ Χελιδονέων καὶ Φασηλίδος (πόλις δὲ αὕτη τῆς Παμφυλίας) ναῦν Μηδικὴν μὴ πλεῖν νόμῳ πολέμου͵ μηδὲ ἵππου δρόμον ἡμέρας ἐντὸς ἐπὶ θάλατταν καταβαίνειν βασιλέας· αὐτονόμους τε εἶναι τοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς ἐν τῇ Ἀσίᾳ. ἐν Κιτίῳ δὲ τῆς Κύπρου τελευτᾷ.

Miltiades oğlu Kimon Themistokles ile birlikte denize açılan barbarlara karşı komutanlık görevini yapmış ve Kıbrıs ve Pamphylia’ya doğru yelken açarak savaşı yönetmiş ve aynı gün Eurymedon Irmağı önünde denizde ve karada zafer kazanmıştır. O barbarlarla olan sınırları da belirlemiştir; Savaş yasasına göre Kyaneai, Khelidonia ve Phaselis (bu Pamphylia kentidir) dışında bir Pers gemisi ne seyahat edebilir ne de kraliyeti içinde bir atın denize doğru yürüyerek tamamlayabileceği bir günlük yol mesafesinin dışına çıkabilirler. Asia’daki Yunanların da otonomilerine sahip olmaları gerekir. Kıbrıs’ın Kitio’sunda ölmüştür.