Boule ve Demos Lykiarkh Aur. [Pamphilos]u Onurlandırıyor

Bilgi

Materyal: Mermerden, profilli bir kaide. Altlığın üzerinde bir heykelin varlığına dair izler bulunmaktadır. Yazıt oldukça özenli ve süslü yazılmıştır.
Buluntu Yeri: Güney limanda gerçekleştirilen kazılar sırasında geç dönem rıhtım yapısında spolien olarak kullanılmış şekilde bulunmuştur.
Orijinal Lokalizasyonu: Bilinmemektedir
Son Kayıt Yeri:  Şu an ana caddenin kent limanı girişinde, batı kenarına konmuştur.
Ölçüler: Yükseklik: 1.62 m; Derinlik: 0.49 m; Genişlik: 0.56 m; Harf Yüksekliği: 0.035 – 0.044m
Metin: Tek Yüzde/Ön Yüzde/İki Tarafında/Yan Tarafında/Alınlıkta
Tarih: Aurelius adlandırmasından ve özenli yazı formundan dolayı en erken İ.S. 3. yy.’ın başları.
Kopyalayan: Nihal Tüner Önen
Kopyalama Tarihi: 11.09.2012
Edisyon: Adak – Tüner – Şahin 2005, 14 nr. 10.
Bibliografya:  Adak – Tüner – Şahin 2005, 14 nr. 10.

Metin

Αὐρήλιο[ν Πάνφιλον] Ἀπολλω[νίου τοῦ] Πίγρητο[ς, τὸν ἀξι]-
ολογώτ[ατον Λυκι]-
άρχην, ε[ὐεργέτην] καὶ τῆς [ἡμετέ]-
ρας πόλε[ως] vac. ἡ βου[λὴ] καὶ ὁ δῆ[μος]

Çeviri

Boule ve demos Pigres oğlu Apollonios’un oğlu, bizim kentimizin euergetes’i olan, övgüye layık lykiarkhes Aurelius Pamphilos’u (onurlandırdı).

 

Yorum

Str. 1 Buradaki lykiarkhes’in soyu Arykanda’lıdır, fakat aynı zamanda Myra vatandaşlık hakkına da sahiptir. Arneai’lılar curator rei publicae/λογιστής görevi sırasında kentlerinin mali durumunu iyileştirdiği için onu onurlandırmışlardır. Pamphilos’un birlik rahipliği görünüşe göre Lykia’da nadiren belgelenen bu görevden önceye denk gelmektedir1. Arneai yazıtı (TAM II 771) tam olarak şöyledir: Αὐρ(ήλιον) Πάν[φι]λον Ἀπολλω|νίου [Πίγ]ρητος Ἀρυ|καν[δέα κ]αὶ Μυρέα Λυ|κιάρχ[ην Ἀρ]νεατῶν || ἡ βουλ[ὴ κ]αὶ ὁ δῆμος | τὸν λογιστήν· τὴν | δὲ πρόνοιαν τῆς ἀναστ[ά]|σεως τοῦ ἀνδριάντος | μετὰ τῶν εἰς τοῦτο οἴ||κοθεν ἀναλωμάτων | εἰσηνένκατο ὁ ἀξιολο|γώτατος Αὐρήλιος Διο|γένης Ἀλεξάνδρου. Πάν[φι]λον tamamlaması Kalinka tarafından tahmin edilen ve daha az kullanılan bir isim olan Πάν[κα]λος’tan daha uygun gözükmektedir.
Str. 3 Πίγρης Lykia’da sevilen yerli bir isimdir2.

  1. Curatores rei publicae memuriyeti hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Eck 1997, 127 vdd., 333 vdd.
  2. Zgusta 1964, 1255-6.